BELGELENDİRME

ISO 9001  |  ISO 14001  |  OHSAS 18001  |  ISO 22000  |  ISO 10002  |  ISO 13485  |  TSE-TSEK  |  CE İŞARETİ  |  HELAL SERTİFİKASI

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİISO International Organization for Standardization’ ın kısaltması olup Uluslararası Standart Örgütü tarafından hazırlanan bir kalite yönetim sistemleri standardıdır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bütün firmalar için uygulanabilen bir yönetim sistemidir. Firmanın müşteri beklentilerini belirleme, tanımlama ve karşılamada, uluslararası alanda onay alan bir yönetim biçimidir. ISO 9001 Standardı firmanın tüm faaliyetlerini gösterir. Gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap verir. Etkin bir Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını ortaya koyar. Sisteminin amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha da önemlisi önlemektir. Temel olarak, etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.

Faydaları

• Müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttırır
• Daha hızlı daha pratik sorun çözümüyle maaliyeti azaltır
• Tedarikçi seçiminde ve takibinde süreci daha kolay ve güvenilir bir şekilde olmasını sağlar
• Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır
• Firmada görev dağılımında kolaylık sağlar
• Firmanın piyasadaki imajını arttırır
• Firmanın daha kurmsal olmasını sağlar
• Bölüm bazlı risk analizi yapılmasını sağlar

ISO 9001 Belgesi Alım Süreci

• Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması
• Belgelendirme Başvurusunun Yapılması
• Denetimin Planlanması
• Denetimin Gerçekleştirilmesi
• Varsa uygunsuzlukların kapatılması
• Belgenin basılması

 

 

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

ISO 14001 Standardı Nedir?

ISO 14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardı'dır. Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir (ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı).

ISO 14001 bir ürün standardı değil, sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamanın Faydaları

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası işletmelerde tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetimi Sistemi Çevresel duyarlılığın giderek arttığı günümüzde firmalar çevresel yükümlülüklerinin bilincine varmaya başlamışlardır. Çevresel sorumlulukların gösterilmesi muhtemelen en yeni yönetim görevidir. Etkili bir Çevre Yönetimi Sistemi çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılmasını, iş veriminin arttırılmasını, maliyetlerin azaltılmasını sağladığı gibi ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi sahibi olmak şirket imajı üzerinde de önemli bir pozitif etkiye sahiptir.

 

 

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SERTİFİKASIGünümüzde, kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir. Beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir.

OHSAS 18001 nedir?

OHSAS 18001, BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır. İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni, tetkik edilebilir ve uluslararası tanınan bir tetkik serisidir. OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.
OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

 

 

ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

Standard, gıda güvenliği için tehlike oluşturabilecek durumları belirler ve bunlar için şu yükümlülükleri şart koşar:

• Codex Alimentarius prensiplerine uygun bir HACCP Sistemi oluşturulması,
• Bir yönetim sistemi kurulması,
• İyi üretim uygulamaları (Pre-requisite programmes)
• Tedarik zinciri içinde etkileşimli iletişim.

Gerekliliklerin, tarladaki çiftçiden, taşıma ve depolama operatörlerine, perakendeciler ve restoranlardan onların tedarikçilerine kadar (Makina ve ambalaj üreticileri dahil olmak üzere) ortak olması hedeflenmiştir.

Standardın, büyüklük ve karmaşıklık gözetmeksizin bu kadar geniş bir kapsama alanı olduğundan jenerik bir yapıya sahiptir.

Bu standardı uygulamak isteyen firmalar öncelikle Codex Alimentarius tarafından prensipleri belirlenmiş bir HACCP sistemi kurarak tüm prosesleri için riskleri tanımlamış olmalıdırlar.Bunlar aynı zamanda geçerli İyi Üretim Uygulamaları, varsa sektöre ait yasal gereklilikler ve dokümante edilmiş bir yönetim sistemi (ISO 9001’de olduğu gibi) ile de desteklenmelidir. ISO 22000 için ayn zamanda ISO/TS 22004 Kılavuz Standardı hazırlanmıştır.

 

 

ISO 10002 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİISO 10002 standardı öncelikle müşteri şikayetleri yönetimi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir.

Kalite politikası içerisine müşteri şikayetlerinin etkin yönetimi konusunda vurgular yapılması ve politikayla paralel bir şekilde tutarlı hedefler ortaya konulması gerekmektedir. Sonraki aşamada; müşteri şikayetlerinin alınması, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, sorumlulara aktarılması, sorumlular tarafından gerekenlerin yapılması, tüm yapılanların kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması, şikayet konusunda yapılanlar ve şikayetin çözümlenmesi konusunda müşteriye geri bildirim yapılması ve tüm sistemin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması gibi detaylı bir müşteri şikayetleri yönetim sürecinin oluşturulması ve uygulanmasını gerektirmektedir.

ISO 9001 Standardı ile Uyumluluk

ISO 10002 standardı ISO 9001 ile uyumlu bir standarttır. ISO 10002 sistemi bir kuruluşta tek başına kurulup uygulanabileceği gibi, ISO 9001 sisteminin bir parçası şeklinde uygulanması da mümkün olabilecektir.

Bir kuruluşun müşteri şikayetleri yönetimi süreci yeterli bir etkinlikte yürütülüyorsa, ISO 9001 tetkiki ile birlikte eş zamanlı olarak ISO 10002 gereklilikleri de değerlendirilerek belgelendirme yapılabilmektedir. Bununla birlikte, ISO 9001 sertifikası olup olmadığına bakılmaksızın, kuruluşların müşteri şikayetleri yönetimi sistemleri ISO 10002 standardı gereklilikleri doğrultusunda tetkik edilmek suretiyle belgelendirme yapılabilmektedir.

Sonuç olarak ; Müşterilerimiz önemsediğimizi göstermek, müşteri şikayetleri yönetim sisteminizin rakiplerle kıyaslandığında daha üst seviyelerde uygulandığını göstermek, mükemmel bir müşteri ilişkileri yönetimi vitrini oluşturmak, müşteri, şikayetleri yönetimi konusunda çalışanların bilinç ve dikkatleri geliştirmek için ISO 10002 standardı güzel bir araç olarak kullanılabilir.

 

 

ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR YÖNETİM SİSTEMİAvrupa Birliği mevzuatına uyum süreci içerisinde topluluk içerisinde satılan ve kullanılan tüm tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, verimliliklerini arttırabilmek ve gerekli durumlarda açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturabilmek için kalite sistemi kurma ve bunu belgelendirme ihtiyacı hissetmektedirler. Avrupa’da ve 13 Eylül 2003 tarihinden itibaren ülkemizde bu çalışma CE işareti kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Medikal sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar için kalite sistemi şartlarını ortaya koyan ISO 13485 ve EN 46000 serisi standardlar, ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile benzer özellikler taşımalarına rağmen bazı ek gereklilikleri de beraberlerinde getirmektedirler.

ISO 13485 Tıbbi Cihazlara yönelik yazılmış özel bir standard olmasına rağmen ISO 9001 ‘nin altyapısına uygun olarak düzenlenmiştir. Ancak bazı özel konularda ISO 9001 standardından farklılaşmaktadır. Aynen ISO 9001 ‘de olduğu gibi bu yeni yönetim sistemi, klasik kalite kontrol anlayışından süreç/proses bazlı bir yaklaşıma geçiş yaparken; kuruluşun ana amaçları ile verimlilik arasında doğrudan bağlantı kurmayı öngörmektedir.

Bilinen “Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al” döngüsü kullanılarak, yasal gerekliliklere uyum, mevcut durumun etkinliğinin sürdürülmesi, süreç yaklaşımı konuları ön plana çıkarılmaktadır.

 

 

TSE/TSEK BELGESİ (Türk Standardları Enstitüsü)Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu "Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması saglanmıştır. Ayrıca T.S.E tarafından verilen T.S.E.K. Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) ve Hizmet Yeterlilik Belgeleri vardır. T.S.E.K Belgesi, üretilen malın henüz Türk standardı olmadıgından başka ülkelerin standarlarına veya enstitü tarafından kabul edilen özelliklere uygun olduğunu ve mamulle ilgili bir problem oluştuğunda T.S.E.’nin garantisi altında olduğunu ifade eder.

Belgelendirme hizmetlerine ürün belgelendirme çalışmaları ile başlayan TSE Enstitüsü, günün şartlarının gerektirdiği uyumu sağlayarak bugün ürün ve hizmet yeri belgelendirme faaliyetlerini halen beş ana grupta yürütmektedir.

• Üretim Yerlerinin Belgelendirilmesi,
• Ürünlerin Belgelendirilmesi,(madde, mamul, mahsul)
• Hizmet Yerlerinin Belgelendirilmesi,
• Laboratuarların Belgelendirilmesi,
• Karayolu ile Tehlikeli Atık Taşıyan Araçların Belgelendirilmesi.

TSE Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

• Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
• Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
• Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
• Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.

TSE Belgesi uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi Türk Standartları Enstitüsü Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diger ülkelerin milli standartları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

TSEK Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

• Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge (Noter tasdikli),
• Başvuru sahibi kuruluşu, temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli),
• Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde,
• Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme,
• Avans dekontu.

 

 

CE İŞARETİCE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.
 

YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ (CE İŞARETİ GEREKTİREN)
Ürün Grubu İlgili Yönetmelik İlgili AB Direktifi  Yetkili Kuruluşlar
1.İnşaat malzemeleri (89/106/EEC)/ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Construction products Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2.Asansörler (95/16/EC)/ Asansör Yönetmeliği Lifts Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
3.Gaz Yakan Aletler (90/396/EEC)/ Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Appliances Burning Gaseous Fuels Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
4.Sıcak su kazanları (92/42/EEC)/ Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik Hot Water Boilers Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
5.Basınçlı kaplar (97/23/EC)/ Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Pressure equipment Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
6.Oyuncaklar (88/378/EEC)/ Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Toys Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
7. Kişisel Koruyucu Donanımları (89/686/EEC)/ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Personal protective equipment Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
8. Makinalar (2006/42/AT)/ Makina Emniyeti Yönetmeliği Machinery Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
9.Tıbbi cihazlar (93/42/EEC)/ Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Medical devices Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
10.In vitro tıbbi tanı cihazları (98/79/EC)/ Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği In vitro diagnostic medical devices Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
11.Ölçü Aletleri (2004/22/EC)/ Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği Measuring Instruments Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
12.Otomatik Olmayan Tartı Aletleri (90/384/EEC)/ Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği   Weighing Instruments Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
13.Alçak Gerilim Cihazları (2006/95/AT)/ Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik Low voltage equipment Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
14.Elektromanyetik Uyumluluk (2004/108/AT)/ Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Electromagnetic Compatibility Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
15.Basit basınçlı kaplar (87/404/EEC)/ Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Simple pressure vessels Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
16. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar (90/385/EEC)/ Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Active implantable medical devices Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
17.Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar (94/9/EC)/ Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
18.Sivil kullanım için patlayıcılar (93/15/EEC)/ Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Explosives for civil uses Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
19.Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar (2000/9/EC)/ İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği Cableway installations for persons Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
20.Gezi Amaçlı Tekneler (94/25/EC)/ Gezi Tekneleri Yönetmeliği Recreational craft Denizcilik Müsteşarlığı
21. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları (99/5/EC)/ Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Radio and telecommunications terminal equipment Telekomünikasyon Kurumu

 

YENİ VE KÜRESEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ ANCAK ‘CE’ İŞARETİNİN KULLANILMADIĞI DİREKTİFLER
Direktifin Türkçe Adı Direktifin İngilizce Adı Direktif No.
Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Packaging and packaging waste 94/62/EC
Trans – Avrupa Yüksek Hızlı Raylı Sistemi High-speed rail 96/48/EC
rans – Avrupa Geleneksel Raylı Sistemi Conventional rail 2001/16/EC
Denizcilik Ekipmanları Marine equipment 96/98/EC

 

YENİ VE KÜRESEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ DİĞER DİREKTİFLER
Direktifin Türkçe Adı Direktifin İngilizce Adı Direktif No.
Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik  Energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations thereof 96/57/EC
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Transportable pressure equipment  99/36/EC
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik Noise emission in the environment by equipment for use outdoors 2000/14/EC
Floresan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmelik Energy efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting 2000/55/EC

 

 

HELAL GIDA ve HELAL SERTİFİKASIBu standartlara göre, İslami kriterler ve insani gerekler bakımından “uygun” olan her ürün için bir sertifika türü belirlenmekte ve bu hususta gerek üreticinin, gerekse tüketicinin ortak bir zeminde buluşması amaç edinilmektedir.

Bilindiği gibi yurt içinde ve yurt dışında gıda alıp satmak gerçekten çok zor koşullarda sağlanmaktadır. Gerek tedarikçiler gerekse son Müslüman müşteri, tükettiği gıdanın HELAL olup olmadığını merak etmekte ve satın alırken helal sertifikası olan ürünleri tercih etmektedir. Yurt dışına gıda ürünleri satan üreticilerin artık karşısına HELAL BELGESİ olması şartı getirilmeye başlanmıştır. Bu belge artık güvenilir Helal Gıda olmanın yanında üreticinin pazarlama metodu olarak ta kullanılmaktadır. Yurt dışından ve yurt içinden gıda alan firmalarda artık üreticinin HELAL BELGESİ olmasını zorunlu koşmaya başlamışlardır.

HELAL SERTİFİKASI İÇİN ARANAN ASGARİ ŞARTLAR

• Ürünün ham maddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması,

• Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması, - İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve Haccp şartlarını sağlamalıdır. helal gıda,helal gıda belgesi,helal gıda nedir?,helal sertifikası,helal sertifikası nedir,helal belgesi nasıl alınır - Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşımasıHelal belgesinin tüm dünyada geçerli olması çok önemlidir. MALEZYA JAKIM tarafından akredite olan belgelendirme kuruluşlarından alınan helal belgeleri tüm dünyada geçerlidir. KAS Sertifikasyon, MALEZYA Helal Belgelendirme Kuruluşu "JAKIM" tarafından akredite edilmiş ve belgelendirme yapmaktadır. Bu belgeler JAKIM tarafından da onaylı ve tüm dünyada geçerli olan Helal BELGESİ ‘dir.
 

HELAL Belgesi (Sertifikası) Yararları Nelerdir?

• Helal Sertifikalama, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar,
• HACCP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir,
• Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar,
• Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.