TÜBİTAK DESTEKLERİ


Ar-Ge tabanlı olmak şartı ile TÜBİTAK’ın en önemli 2 desteği şunlardır;


1. TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı


Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur. Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.


2. KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı


Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile desteklenir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.